1. dubna 2019

01.04.2019 21:18

Heslo měsíce: Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13