1. ledna 2019

01.01.2019 09:20

Heslo roku 2019:

Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi.

Žalm 34, 15b


Nový Rok: Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Pondělí Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8