10. května 2019

09.05.2019 20:23

Hospodin pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl řekl ženám: Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Matouš 28,5.7