10. srpna 2018

10.08.2018 12:40

Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Ježíš přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20