13. května 2018

12.05.2018 18:59

 

Exaudi: Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K