13. listopadu 2018

13.11.2018 09:06

Sami jste viděli, jak jsem vás nesl na křídlech orličích, a přivedl jsem vás k sobě. 2.M 19,4 

Tomu, jenž působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Ef 3,20-21