14. dubna 2019

13.04.2019 18:04

Květná neděle: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Lukáš 1,54