2. dubna 2018

01.04.2019 21:20

Izraelci úpěli k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. Soudců 3,9

Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů, buď sláva i moc navěky. Zjevení 1,5.6