2. prosince 2018

01.12.2018 19:07

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný. Zachariáš 9,9

Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model. Ezechiel 14,6

Zákoník Ježíšovi řekl: Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než oběti a dary. Marek 12,32-33