27. listopadu 2018

26.11.2018 19:19

Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7

Nezapomínejte na to, abyste prokazovali dobro, a mějte pochopení pro druhé: to jsou oběti, jaké se Bohu líbí. Židům 13,16