3. března 2019

02.03.2019 21:40

Estomihi: Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Hospodin stojí po pravici nuznému, aby ho zachoval od těch, kteříž odsuzují život jeho. Žalm 109,31 K

Když na Ježíše nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" Jan 8,7