3. dubna 2019

03.04.2019 21:29

Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Víme, že přišel Boží Syn a dal nám porozumění, abychom znali Pravého. Dětičky, chraňte se před modlami! 1.Janova 5,20.21