3. října 2018

02.10.2018 18:26

Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8