4. března 2019

04.03.2019 09:13

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní, sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi, nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka? Žalm 113,5-7

Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6-7