5. května 2019

04.05.2019 08:27

Misericordias Domini: Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28

Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Učedníci řekli vespolek: Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma? Lukáš 24,32 K