5. ledna 2019

05.01.2019 10:07

Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: "Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc." Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. Izaiáš 45,23-24

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8