6. ledna 2019

06.01.2019 11:40

Zjevení Páně - Epifanias: Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K

Kéž by Izrael chodil po mých cestách! Žalm 81,14 

Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě. Titovi 2,11-12 K