6. srpna 2018

06.08.2018 12:18

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K