8. července 2018

07.07.2018 18:14

6. neděle po sv. Trojici: Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Žalm 104,14

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3 K