9. srpna 2018

09.08.2018 10:13

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33

Ježíš zákoníkovi odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí" a "miluj svého bližního jako sebe." Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." Lukáš 10,26-28