Náš sbor se hlásí k misijnímu dílu Jednoty bratrské. Jsme Ochranovskou jednotou bratrskou, což je protestantská církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věříme se všemi křesťany v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

        Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži, která nás před Bohem očistí od hříchu. Kristus vstal z mrtvých. Spoléháme se na něj, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál každému člověku.

Kázání z nedělních shromáždění si můžete přečíst v naší rubrice Kázání ke čtení.

Hesla Jednoty bratrské

9. července 2018

09.07.2018 12:16
Hospodin miluje právo. Žalm 37,28 Napodobujte Boha jako jeho milované děti. Efezským 5,1 Ž

8. července 2018

07.07.2018 18:14
6. neděle po sv. Trojici: Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1 Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Žalm 104,14 Chléb náš vezdejší dávej nám...

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

01.09.2013 10:38
Zbytečně se neomezuj - třeba ti Bůh chce dát mnohem víc.

05.07.2013 21:35
Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.

06.06.2013 08:48
Odvahu k samotě mají jenom ti, kdo tuší, že v ní nejsou sami.