Náš sbor se hlásí k misijnímu dílu Jednoty bratrské. Jsme Ochranovskou jednotou bratrskou, což je protestantská církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věříme se všemi křesťany v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

        Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži, která nás před Bohem očistí od hříchu. Kristus vstal z mrtvých. Spoléháme se na něj, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál každému člověku.

Kázání z nedělních shromáždění si můžete přečíst v naší rubrice Kázání ke čtení.

Hesla Jednoty bratrské

27. května 2018

26.05.2018 19:45
Neděle svaté Trojice: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50 Všemi modlitbami a prosbami se modlete každého času v Duchu, k tomu bděte velmi...

26. května 2018

26.05.2018 19:44
Pane, postav k mým ústům stráž, hlídku k bráně mých rtů. Žalm 141,3 Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

01.09.2013 10:38
Zbytečně se neomezuj - třeba ti Bůh chce dát mnohem víc.

05.07.2013 21:35
Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.

06.06.2013 08:48
Odvahu k samotě mají jenom ti, kdo tuší, že v ní nejsou sami.