Kázání ke čtení

Neděle 9.11.2014 - Matouš 8, 23-26

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...

Neděle 22.6.2014 - Zjevení 3, 1-6

1„Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3Vzpomeň si, co jsi slyšel...

Neděle 15.6.2014 - 2.korintským 13, 11-13

11Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 12Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 13Pozdravují vás všichni svatí. 14Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi...

Neděle 18.5.2014 - Jan 16, 5-15

5„Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8Až přijde,...

Neděle 13.4.2014 - Matouš 21, 1-12

1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje‘ a hned...

Neděle 6.4.2014 - Jan 14, 1-3

Sestry a bratři, otevřeli jsme v dnešní předvelikonoční neděli Janovo evangelium, abychom si vyslechli slova Pána Ježíše, kterými připravuje své učedníky na události, které brzy přijdou. My se také v průběhu pašijní doby připravujeme a připomínáme si velikonoční události, kterými Bůh promluvil...

Neděle 23.2.2014 - Žalm 96, 9

9v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!   Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Žalm 96,9 (Bible 21) Sklánějte se Hospodinu v okrase svatosti, boj se obličeje jeho všecka země! Žalm 96,9...

Neděle 26.1.2014 - Jan 2, 1-11

1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ 5Matka řekla služebníkům: „Udělejte,...

Neděle 15.12.2013 - 1.Korintským 4, 1-2

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    Sestry a bratři, od apoštola Pavla tady slyšíme zvláštní pojmenování dělníků církve, tedy apoštolů a jejich pomocníků, kteří měli na...

PŘEDNÁŠKA (Misie v dnešní době) - Jindřich Halama

Misie a naše sbory (Jindřich Halama – 2013)               Obnovená Jednota bratrská vznikla jako intenzivně misijní společenství. O dějinách a příbězích misie Moravanů jsou napsány spousty knih a nebudu se pokoušet ani vám o tom vyprávět,...
1 | 2 | 3 | 4 >>