Kázání ke čtení

Bohoslužby květné neděle 5.4.2020

Pokoj vám, v Pánu milí, bratří a sestry! Srdečně vás zdravím v neděli zvanou palmarum (palmová/květná).  Heslo pro dnešní neděli jako by ještě vyostřovalo naši aktuální, nezvyklou karanténní situaci:  "V shromážděních dobrořečte :Bohu, Hospodinu...!" (Ž 68,27)  - Jak "v...

Domácí bohoslužby v neděli 5.4.2020

www.facebook.com/notes/pavel-klineck%C3%BD/ned%C4%9Ble-kv%C4%9Btn%C3%A1-palmarum-5-4-2020/10158245889318966/

Domácí bohoslužby v neděli 15.března 2020

Domácí bohoslužby 15. března 2020 PAVEL KLINECKÝ Malý návod k použití:   Je možné si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítejme pomalu. Písně můžeme zpívat, pokud je známe. Nebo můžeme text písně předčítat, lépe nahlas. Také modlitby je lepší číst nahlas,...

Neděle 9.11.2014 - Matouš 8, 23-26

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...

Neděle 22.6.2014 - Zjevení 3, 1-6

1„Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3Vzpomeň si, co jsi slyšel...

Neděle 15.6.2014 - 2.korintským 13, 11-13

11Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 12Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 13Pozdravují vás všichni svatí. 14Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi...

Neděle 18.5.2014 - Jan 16, 5-15

5„Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8Až přijde,...

Neděle 13.4.2014 - Matouš 21, 1-12

1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje‘ a hned...

Neděle 6.4.2014 - Jan 14, 1-3

Sestry a bratři, otevřeli jsme v dnešní předvelikonoční neděli Janovo evangelium, abychom si vyslechli slova Pána Ježíše, kterými připravuje své učedníky na události, které brzy přijdou. My se také v průběhu pašijní doby připravujeme a připomínáme si velikonoční události, kterými Bůh promluvil...

Neděle 23.2.2014 - Žalm 96, 9

9v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!   Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Žalm 96,9 (Bible 21) Sklánějte se Hospodinu v okrase svatosti, boj se obličeje jeho všecka země! Žalm 96,9...
1 | 2 | 3 | 4 >>