Kázání ke čtení

Neděle 18.8.2013 - Jan 20, 19-23

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....

Neděle 11.8.2013 - Lukáš 18, 9-14

9O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači,...

Neděle 4.8.2013 - Izajáš 43,5

5Neboj se, já budu s tebou.   Milé sestry a bratři, když otevřete naše Hesla, uvidíte, že pro dnešní neděli bylo vylosováno heslo, které se stalo základem našeho dnešního společného rozvažování. Je to slovo, které by nám mělo posloužit jako poučení a...

Neděle 21.7.2013 - Píseň písní

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   Milý...

Neděle 14.7.2013 - Marek 8, 1-9

1Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 2„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. 3Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo...

Neděle 7.7.2013 - Jan 21, 22

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   Sestry a bratři, přečetli jsme si závěr Janova evangelia, tak zvaný první dovětek. Pán Ježíš tady hovoří s apoštolem Petrem a vyzývá ho: „Následuj mne!“  (J 21,19). A když sledujeme...

Neděle 30.6.2013 - Galatským 5, 25 - 6,3

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...

Neděle 23.6.2013 - Žalm 32, 8

8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.   Milé sestry, vzpomínáte si někdy na chvíli, kdy jste zažily odpuštění? Myslím tím takové to prosté lidské odpuštění. Jako když dítě něco provede, něčím se proviní, ale rodiče mu jen domluví a...

Neděle 9.6.2013 - 1.Paralipomenon 29, 14

14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.   Sestry a bratři, otevřeli jsme dnešní neděli jednu ze starozákonních knih. Říkáme jí také Kniha letopisů, análů. Když se podíváme do...

Neděle 16.6.2013 - Jan 3, 4-7

4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z...

Záznamy: 21 - 30 ze 43

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>