Kázání ke čtení

Neděle 14.7.2013 - Marek 8, 1-9

1Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 2„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. 3Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo...

Neděle 7.7.2013 - Jan 21, 22

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   Sestry a bratři, přečetli jsme si závěr Janova evangelia, tak zvaný první dovětek. Pán Ježíš tady hovoří s apoštolem Petrem a vyzývá ho: „Následuj mne!“  (J 21,19). A když sledujeme...

Neděle 30.6.2013 - Galatským 5, 25 - 6,3

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...

Neděle 23.6.2013 - Žalm 32, 8

8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.   Milé sestry, vzpomínáte si někdy na chvíli, kdy jste zažily odpuštění? Myslím tím takové to prosté lidské odpuštění. Jako když dítě něco provede, něčím se proviní, ale rodiče mu jen domluví a...

Neděle 9.6.2013 - 1.Paralipomenon 29, 14

14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.   Sestry a bratři, otevřeli jsme dnešní neděli jednu ze starozákonních knih. Říkáme jí také Kniha letopisů, análů. Když se podíváme do...

Neděle 16.6.2013 - Jan 3, 4-7

4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z...

Neděle 2.6.2013 - Jan 3, 1-3

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo...

Neděle 26.5.2013 - Skutky apoštolů 2, 14a + 47b

Petr pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povlával ke spáse. Sk 2, 14a, 47b             Sestry a bratři, minulou neděli jsme si připomínali Svatodušní svátky. Svátky, které nějak...

Neděle 12.5.2013 - Skutky apoštolů 1, 11

11 Tento Ježíš, jenž byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.   Sestry a bratři, příběh nanebevstoupení Ježíše Krista si nepřipomínáme tak často. Ve vyznání víry, Krédu, sice říkáme: „Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otce všemohoucího, odkud přijde...

Neděle 5.5.2013 - Jan 16, 23b

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23b   Sestry a bratři, naši církevní otcové vybrali různá témata a sestavili je do celku, do kalendáře tak, aby navazovala na jednotlivé svátky, události církevního roku a také abychom se jako věřící...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>