Kázání ke čtení

Neděle 8.9.2013 - 1.Petrova 5, 1-7

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...

Neděle 1.9.2013 - Lukáš 10, 23-37

25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj...

Neděle 25.8.2013 - Efezským 5, 14b

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   Milé sestry a bratři. Nikdo z nás nemůže popřít, že spánek není důležitá součást našeho života. Když je naše tělo unavené po...

Neděle 18.8.2013 - Jan 20, 19-23

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....

Neděle 11.8.2013 - Lukáš 18, 9-14

9O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači,...

Neděle 4.8.2013 - Izajáš 43,5

5Neboj se, já budu s tebou.   Milé sestry a bratři, když otevřete naše Hesla, uvidíte, že pro dnešní neděli bylo vylosováno heslo, které se stalo základem našeho dnešního společného rozvažování. Je to slovo, které by nám mělo posloužit jako poučení a...

Neděle 21.7.2013 - Píseň písní

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   Milý...

Neděle 14.7.2013 - Marek 8, 1-9

1Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 2„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. 3Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo...

Neděle 7.7.2013 - Jan 21, 22

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   Sestry a bratři, přečetli jsme si závěr Janova evangelia, tak zvaný první dovětek. Pán Ježíš tady hovoří s apoštolem Petrem a vyzývá ho: „Následuj mne!“  (J 21,19). A když sledujeme...

Neděle 30.6.2013 - Galatským 5, 25 - 6,3

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>