Kázání ke čtení

Neděle 18.5.2014 - Jan 16, 5-15

5„Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8Až přijde,...

Neděle 13.4.2014 - Matouš 21, 1-12

1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje‘ a hned...

Neděle 6.4.2014 - Jan 14, 1-3

Sestry a bratři, otevřeli jsme v dnešní předvelikonoční neděli Janovo evangelium, abychom si vyslechli slova Pána Ježíše, kterými připravuje své učedníky na události, které brzy přijdou. My se také v průběhu pašijní doby připravujeme a připomínáme si velikonoční události, kterými Bůh promluvil...

Neděle 23.2.2014 - Žalm 96, 9

9v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!   Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Žalm 96,9 (Bible 21) Sklánějte se Hospodinu v okrase svatosti, boj se obličeje jeho všecka země! Žalm 96,9...

Neděle 26.1.2014 - Jan 2, 1-11

1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ 5Matka řekla služebníkům: „Udělejte,...

Neděle 15.12.2013 - 1.Korintským 4, 1-2

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    Sestry a bratři, od apoštola Pavla tady slyšíme zvláštní pojmenování dělníků církve, tedy apoštolů a jejich pomocníků, kteří měli na...

PŘEDNÁŠKA (Misie v dnešní době) - Jindřich Halama

Misie a naše sbory (Jindřich Halama – 2013)               Obnovená Jednota bratrská vznikla jako intenzivně misijní společenství. O dějinách a příbězích misie Moravanů jsou napsány spousty knih a nebudu se pokoušet ani vám o tom vyprávět,...

Neděle 8.9.2013 - 1.Petrova 5, 1-7

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...

Neděle 1.9.2013 - Lukáš 10, 23-37

25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj...

Neděle 25.8.2013 - Efezským 5, 14b

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   Milé sestry a bratři. Nikdo z nás nemůže popřít, že spánek není důležitá součást našeho života. Když je naše tělo unavené po...
Záznamy: 11 - 20 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>