Kázání ke čtení

Neděle 26.1.2014 - Jan 2, 1-11

1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ 5Matka řekla služebníkům: „Udělejte,...

Neděle 15.12.2013 - 1.Korintským 4, 1-2

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    Sestry a bratři, od apoštola Pavla tady slyšíme zvláštní pojmenování dělníků církve, tedy apoštolů a jejich pomocníků, kteří měli na...

PŘEDNÁŠKA (Misie v dnešní době) - Jindřich Halama

Misie a naše sbory (Jindřich Halama – 2013)               Obnovená Jednota bratrská vznikla jako intenzivně misijní společenství. O dějinách a příbězích misie Moravanů jsou napsány spousty knih a nebudu se pokoušet ani vám o tom vyprávět,...

Neděle 8.9.2013 - 1.Petrova 5, 1-7

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...

Neděle 1.9.2013 - Lukáš 10, 23-37

25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj...

Neděle 25.8.2013 - Efezským 5, 14b

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   Milé sestry a bratři. Nikdo z nás nemůže popřít, že spánek není důležitá součást našeho života. Když je naše tělo unavené po...

Neděle 18.8.2013 - Jan 20, 19-23

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....

Neděle 11.8.2013 - Lukáš 18, 9-14

9O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači,...

Neděle 4.8.2013 - Izajáš 43,5

5Neboj se, já budu s tebou.   Milé sestry a bratři, když otevřete naše Hesla, uvidíte, že pro dnešní neděli bylo vylosováno heslo, které se stalo základem našeho dnešního společného rozvažování. Je to slovo, které by nám mělo posloužit jako poučení a...

Neděle 21.7.2013 - Píseň písní

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   Milý...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>