Biblická hodina on-line      POZOR!  Změna termínu !!!

Zdař Bůh!

Domluvili jsme  se s účastníky na změně termínu konání BH = "scházíme se " on-line V ÚTERÝ od 19:00 hod.!!!  

 

Stále na osvědčené adrese: https://meet.jit.si/Ochranovskysborpotstejn

Připravte si Bibli a zpěvník Svítá, Evangelický zpěvník, příp.Bratrský zpěvník

Aktuálně probíráme 5 sváteční ch svitků, konkrétně sz knihu Kazatel. 

Nad 1.Listem Janovým a proroctvím proroka Ezechiele již několik týdnů hledáme, promýšlíme, co (ne)máme - (ne)smíme - (ne)můžeme - (ne)musíme dělat my sami pro to, aby Boží jméno bylo posvěceno a zároveň s ním i náš život.

Na viděnou a slyšenou v úterý !!!

jas

 

Modlitební skupinka 

se schází v letním období ve středu od 18 hod.

Aktuální informace o konání u bratra kurátora D.Vacovského na tel. 604 554 756
 

 

Bohoslužby

Počínaje nedělí 6. listopadu 2022 se konají opět v modlitebně na faře! 

Počítejte, prosím, s chladnějším prostorem.

Začínáme chválami v 9:00 - 9:20 hod.

(= Mezi dvěma zvoněními.)

V 9:30 pak začíná obvyklý pořad bohoslužeb.

Během bohoslužeb mají děti svou besídku na faře.
 
 

v neděli 12.září 2021 jsme v Potštejně oslavili (s ročním zpožděním) 

150. výročí našeho sboru. 

Hlavním hostem sborového byl bratr emeritní kazatel Svetozár Slavka.

Dopoledne posloužil kázáním na text Fp 1:27-30 a vysluhováním sv. večeře Páně,

odpoledne pak od 14 hod. uvedl blok vzpomínek a přání řady dalších hostů i domácích 

svým biblickým zamyšlením o tom, co buduje a nese sborová společenství.  (tonus - inflace - etc.)

Poslechněte si sami ze záznamu...:  www.facebook.com/jaromir.stradal/videos/4302248999895647  (dopoledne)

a odpoledne:  www.facebook.com/jaromir.stradal/videos/2929584557356379/

 
 

Další vysílání:

závisí na tom, zda se najde někdo ochotný a schopný zastoupit br. kazatele po dobu jeho neschopnosti 

a postarat se o přenos a uložení nahrávky. 

Průběh bohoslužeb byl dosud přenášen na FB profilu "Jaromír Strádal". Případné změny hledejte zde na webu sboru.

Od 9:00 hodin začínáme chválami, v 9:30 pak navazují bohoslužby v běžném formátu.  

Na bohoslužby pak naváže jednání odložené Sborové rady na faře.

Následně pak ze záznamu na odkazech, které najdete  zde  v sekci "kázání/video".

Za jakékoli vaše reakce předem děkujeme. 

 

 

Záznamy starších přenosů a audionahrávek bohoslužeb můžete stáhnout na      ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-potstejn   

a  ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-zizkov-2

Záznam z posledních bohoslužeb - 10.10.2021 je zde:   www.facebook.com/jaromir.stradal/videos/1575262562810242
 
- 3.10.2021 (Díkčinění za úrodu) je zde:
 
26.9.2021 byl naším milým hostem na kazatelně br. farář Michal Kitta z Jindřichova Hradce
 
 
19.9.2021 je zde:
 
Ještě starší nahrávky hledejte v sekci kázání/video
 

 

 

 
 

 

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Aktuálně se modlí:      8. - 25.5. 2021 Honduras

 

Letošní modlitební stráž naší České misijní provincie = Ochranovského seniorátu ČCE proběhla ve dnech: pondělí - středa 1.-3. února 2021.

Podle rozpisu na náš sbor připadají tyto termíny:  

pondělí 1.3.2021 -  02:00 - 04:00   a   22:00 - 24:00

úterý     2.3.2021 -  03:00 - 06:00   a   14:00 - 17:00

středa   3.3.2021 -  09:00 - 11:00   a   20:00 - 22:00


Další informace o modlitební stráži JB, která běží celý rok, najdete na str. 13-14 v Heslech JB

31.Teologické fórum se uskutečnilo on-line

v pondělí 23.11.2020
 
 
Vše zlé může být také k něčemu dobré = zejména pro přespolní se díky aktuálním omezením setkávání nabízí jedinečná příležitost účastnit se také na teologickém fóru. Nenechte si ujít!
 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Bohoslužby v době stavu nouze

 

"Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
On nás potěšuje v každém soužení, 
abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, 
tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha."
(2K 1:2-4)
 
V Pánu milí, bratři a sestry,
na základě aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a s ním souvisejících mimořádných vládních opatření jsme po řadě rozhovorů rozhodli přizpůsobit život našeho sboru na tuto dobu (do 2.11.2020) následovně:
  • Nekonat pravidelné nedělní bohoslužby "live", ale pokusit se nahradit je videozáznamem "studiových" bohoslužeb (youtube), který by měl být k dispozici vždy nejpozději v čase pravidelných bohoslužeb v neděli po 9.hodině ranní (patřičný odkaz rozešleme emailem a umístíme též na sborový web) a zároveň rozesíláním bohoslužebných textů k vlastnímu čtení doma. 
  • Biblické a modlitební hodiny v pravidelném čase (středa od 18:00 hodin) konat ve formě videokonference.
  • Návštěvy po domluvě, preferujeme telefonní kontakt, či emailem či jiným internetovým komunikačním nástrojem.
  • Přijímat aktuální omezení a ohrožení také jako příležitost a pobídku k tomu, abychom se o to více a soustředěněji věnovali životu a sdílení ve svých vlastních rodinách a pokoušeli se i povzbudit, obnovit, či nově zavést i společné duchovní prožívání - při společném čtení Písma, zpěvu, modlitbách. Právě tak dávat větší prostor vzájemnému sdílení a naslouchání. Případně aspoň ve formě společného sledování a následném rozhovoru o nabízených duchovních pořadech. (Jejich bohatou nabídku pošlu v následující zprávě.)
  • Věnovat větší čas a soustředění přímluvám, zejména za:  nemocné, truchlící, zápasící, ohrožené + za zdravotníky, pomocníky, dobrovolníky a ostatní pracovníky vystavené pracovní zátěži a ohrožení nákazou + za ty, kdo rozhodují o podporách a omezeních. A při nich všech též přímluvám za jejich blízké a jejich rodiny.
A to vše v jistotě víry vyznávané s apoštolem Pavlem (Ř 8) :
"A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. 
Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; 
jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, 
nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Tak Boží Duch dosvědčuje našeho duchu, že jsme Boží děti.
. . .
Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. 
. . .
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
. . .
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? - Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
. . .
Jsem jist, že ani smrt, ani život, 
ani andělé ani mocnosti, 
ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu."
 
 V této víře si smíme přivlastňovat i poslání a požehnání:
 
"Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. (Ju 20-21)
. . .
"Berte na sebe břemena jedni druhých,  tak naplníte zákon Kristův!"  (Gal 6:2)
. . .
"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radost před tvář své slávy, 
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 
buď sláva, velebnost, vláda i moc 
přede vším časem i nyní i po všecky věky.
Amen."    
(Ju 24-25)
 
v lásce a dobré naději 
váš
 
jas
 

 

 

Mimořádný sborový dopis

 

 
 

A tak moji milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále

horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
1. Korintským 15,58

 

            Opět nastala situace, kdy jsme na základě hygienických opatření vydaných vládou nuceni omezit náš sborový život. Zákaz zpěvu, nošení roušek při shromáždění, to se dá nějakým způsobem přečkat. Ale stanovení minimálního počtu účastníků společných setkávání je daleko větší zásah do sborového života. Už na jaře jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když nám chybí společenství sester a bratří. A v současnosti je tu skoro stejná situace.

            Neodkládáme naše pravidelná nedělní shromáždění. Jejich pořad bude uzpůsoben požadavkům vydaného nařízení. Omezeny budou „chvály“ na počátku bohoslužeb, i ostatní zpívané části, pouze na sólový zpěv, bude upravena délka shromáždění. To samé platí o modlitebních a biblických hodinách ve středu.

            Odloženy budou všechny ostatní plánované akce, o kterých jsme vás informovali ve sborovém dopise. Jednání rady starších v neděli 11.10.2020, plánovaná přednáška o Irsku br. St. Bindera v pátek 16.10.2020.

Rada starších nebude stanovovat kdo smí nebo nesmí přijít, ale je na osobním uvážení a odpovědnosti každého z nás, jakým způsobem k nastalé situaci přistoupí. Ovlivňují nás požadavky zaměstnavatele i potřeby zajištění bezpečí v rodinách, vlastní zdravotní stav. A tady je možné opět využívat možností nabízených elektronickými médii, využívat našich „Hesel“ a pravidelně se setkávat v rodině kolem Písma, na modlitbách. V takovéto chvíli opravdu záleží na naší touze setkávat se s naším Pánem i v takto omezených podmínkách.

Apoštol Pavel v závěru prvního dopisu do Korintu mluví o vzkříšení. O budoucím vzkříšení těla. A my v přeneseném slova smyslu mluvíme také o tom, že církev, sbor, tedy i ten náš, je součástí těla Kristova. A i když se nám v této chvíli zdá, že všechno, co se na nás řítí je vlastně smrt, věříme, že to není konec. Když budeme pevní ve víře, když budeme toužit po osobním setkávání s Kristem, když budeme v jeho díle s nadějí pokračovat i v této době, pak si můžeme přivlastnit i Pavlovo „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství, skrze našeho Pána Ježíše Krista.“

 

A Hospodin vás bude chránit a bude vám žehnat a dá vám svůj pokoj.

 

Dan Vacovský, kurátor sboru

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Noc kostelů

 

Modlitba

Aktuálně

 

Aktuálně

Rada starších rozhodla na základě doporučení nadřízených orgánů 
 
NEKONAT NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY 
 
a to s účinností od neděle 15.3.2020 do odvolání.
 
Více informací na tel. 603 485 601 nebo 604 554 756 nebo na sborovém emailu.
 
Soustřeďme se, prosím, k přímluvným modlitbám za ty, kdo jsou zasaženi aktuální epidemií i za ty, kdo jim pomáhají a kdo se snaží zabránit rozšíření nemoci.
 
"Buďte dobré mysli !"  (Sk 27:25)
 
................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

Pastýřský list synodního seniora

 
Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. 

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

Pokoj Boží s námi všemi.

 

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické

...................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 

Domácí bohoslužby 15. března 2020

PAVEL KLINECKÝ

Malý návod k použití:   Je možné si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítejme pomalu. Písně můžeme zpívat, pokud je známe. Nebo můžeme text písně předčítat, lépe nahlas. Také modlitby je lepší číst nahlas, také podle toho, kolik vás při domácích bohoslužbách je. Biblické texty je dobré číst nahlas, recitovat. Požehnání čtěte pomalu nahlas.

Píseň: „Díky za toto krásné ráno“, EZ (Evangelický zpěvník) 638, Svítá 45|

Pozdrav :      Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. (Lukáš 11,34)

Modlitba

Pane Bože náš,  ztišujeme se ve zvláštní chvíli – nejsme v kostele a přesto máme bohoslužby. Možná jsme sami, možná dva nebo tři. O to víc si můžeme připomenout, že nejsme sami. Tušíme nebo víme, že nejsme sami nikdy, ač se tak někdy cítíme. Ale častěji jsme četli a slyšeli, že ty přicházíš k těm, kdo se po tobě ptají. Ty jsi s námi. Cítíme to, děkujeme za to a současně za to prosíme.

Víme, že sami jsme velmi křehcí, nedokonalí. Myslíme na to, na svá minulá selhání. Možná o všech ani nevíme. (…) Ale nechceme u toho zůstat. Náš život má smysl, i když na leccos nestačíme. Smysl našemu životu dává tvoje blízkost a láska. Té se chceme držet. Amen.

Čtení z Bible

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. (Žalm 25,15)

Zamyšlení (kázání)

Dnešní neděle, třetí neděle postní, se jmenuje „Oculi“. Slyšíme tam „okuláry“, ano, oči! „Oculi mei semper ad Dominum“ zní latinsky žalm, podle něhož neděle dostala své jméno: „Oči své na Hospodina (směruji)“.

Ze stejného žalmu pocházel i text minulé neděle, 2. postní, ta se jmenovala „Reminiscere“, totiž „pamatuj, rozpomeň se“. Žalmista prosí, aby Bůh nezapomněl na své odpouštění a odpustil znovu. Současně se rozpomíná na vlastní chyby a dluhy.“ Dnes tedy „oči mé směruji k Bohu“ ze stejného žalmu.

Jsme teď ve zvláštní situaci. Běžně býváme v neděli v kostele, v modlitebně. Tam zpíváme, modlíme se, čteme z Bible, zdravíme se s ostatními, také mluvíme o obyčejných věcech. Doma pak už jen vzpomínáme: byli jsme na bohoslužbách a zažili… co jsme vlastně zažili? Setkání. Zažili jsme setkání s přáteli, sousedy, známými. A také setkání s Bohem. Nebo ne?

Jak setkání s Bohem vypadá? Při bohoslužbách vnímáme možná nejvíc ticho. Když se postavíme k modlitbě, něco v nás se zastaví. Vnímáme víc než jindy, že o Něm víme a že On ví o nás. I děti tohle znají; děje se něco zvláštního. Řada lidí však dosvědčuje, že setkání s Bohem prožívá právě jako setkání s těmi druhými – s lidmi. Bůh je přece přítomen i takhle, ne?

Nyní na bohoslužby nemůžeme. Epidemie nás uzavřela doma zprávami o jejím šíření, oprávněnými obavami i naší snahou přispět k jejímu zastavení tím, že omezíme sociální kontakty. Je to smutné, bude se nám stýskat po modlitebně, písničkách, známé atmosféře a hlavně po lidech; máme je rádi, jsme na ně zvyklí, patříme k nim a oni k nám. Internet, telefony a sociální sítě tohle nahradí jen trochu.

Ve stejné situaci se ovšem nachází mnoho lidí, kteří na bohoslužby nemohou. Jsou nemocní, kostel je daleko, nebo tam již moc lidí neznají a cítí se cize. Nebo, vezměme to vážně, se třeba s někým nepohodli, stává se to!

Je to výrazná změna, zůstat v neděli dopoledne nuceně doma. Mění to naše zvyky, chování i volný čas. Přitom však to hlavní se nemění! Co je hlavní? Přece „oculi mei semper ad Dominum“, oči mé směřují k Hospodinu! Jistě „oči“ jsou obraz, protože oči máme při modlitbě třebas zavřené, nebo se díváme do zpěvníku nebo na své blízké, nebo jen tak do prostoru. Ale srdcem, srdcem jsme nasměrováni k Hospodinu. K tomu, jehož neznáme a přece o něm víme. K tomu, který se nás občas zvláštním způsobem dotýká. K tomu, o němž jsme četli, o němž nám vyprávěli a možná jsme to i zažili, že je laskavý. Že pomáhá, posiluje, povzbuzuje. K němu míří naše mysl, srdce, soustředění. „Oculi mei…“

Za tímto vyznáním je hlubší zkušenost: možná naše osobní, možná zkušenost celého lidstva. Zkušenost, že nejen my vzhlížíme k němu, ale On shlíží k nám. Je nám nablízku. Mnohokrát bychom sice jeho blízkost chtěli vidět účinněji, chtěli bychom vidět víc uzdravování, méně konfliktů, více radostí života a méně pohrom. Jenže tohle je náš svět a On, Hospodin, se v něm projevuje skrytě, nenápadně, přehlédnutelně. Právě proto, abychom se museli zastavit a pozvednout „oculi mei“. Abychom navázali nebo obnovili spojení. Aby došlo k setkání s Bohem.

Proto jsme se i nyní ztišili, sami nebo s nejbližšími. Jsme vděční, že i když nemůžeme na bohoslužby, On je s námi a my s ním. A vzájemně také o sobě víme, my všichni, kteří jsme pozvedli oči své k Hospodinu. Však pořád jsme „svorni při svém díle a v srdcích jeden duch“, jak zní následující píseň. Amen.

Píseň :             „Jak rozkošné a milé“, EZ 482

Oznámení

  • Bohoslužby ani žádná shromáždění se věc sboru do nekonají. O změnách a návratu k normálnímu provozu budeme informovat na sborových webových stránkách, mailem nebo SMS.
  • Nebudou-li se konat bohoslužby, budete dostávat tyto tištěné „domácí bohoslužby“ každý týden.
  • Farář je stále připraven na telefonu i mailu s vámi hovořit, korespondovat. Může pomoci i osobně.

Přímluvy + Modlitba Páně

Pane Ježíši Kriste,  dnes tě nejvíc prosíme za všechny nemocné, ohrožené nákazou, za pozůstalé těch, kteří zemřeli i za vystrašené.

Prosíme tě za lékaře i všechny, kteří pomáhají vyrovnat se s infekcí.

Prosíme za novináře, kteří věcně, pravdivě i odvážně o problémech informují.

Prosíme za politiky, kteří nesou odpovědnost za rozhodnutí: dávej jim moudrost, odvahu a hlavně, hlavně dobrou motivaci: aby si nechtěli stavět pomníky slávy, nýbrž chtěli opravdu pomoci.

Prosíme o pokoj pro celý svět, pro naši rodinu, naše blízké, přátele, pro náš sbor, naši obec, naši zem i pro celý svět.

Otče náš,  který jsi v nebesích....   Amen.

 

Požehnání

Hospodin pak předcházející tě, onť bude s tebou, neopustí tě, aniž tě zanechá; (a proto) neboj se, ani se strachuj. (5. Mojžíšova, 31,8)

Píseň :             „Důvěřuj se v Pána“, EZ 623