Vize našeho sboru

Ochranovská jednota bratrská je evangelická církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věří s celým křesťanstvem v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži. Kristus vstal z mrtvých. Důvěřujeme mu, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál.

 

Proto chceme:

 

Žít rozmanitost – překonávat hranice

V naší církvi jsou doma lidé různých kultur, jazyků a tradic. Tato rozmanitost určuje náš církevní život, obohacuje nás a je pro nás výzvou. Otevíráme se pro setkání s lidmi, kteří žijí a věří jinak než my. Protože migrace má velký vliv na naši církev, můžeme překonávat hranice. Vytváříme jednotu v různosti.

 

Žít ve společenství – ctít jednotlivce

Skrze Ježíše se stáváme sestrami a bratry. Jako on chceme být pozorní k upozaďovaným, vzájemně se ctít – i v konfliktech. Přijímáme se jako lidé s různými přesvědčeními, talenty a životopisy a zapojujeme se do našeho společenství. Nemáme mezi sebou žádné hierarchické struktury.

 

Žít víru - předávat naději

Naše víra dostává konkrétní podobu v našem všedním životě, v našem zpěvu, modlitbě a práci. Hesla Jednoty bratrské/* nám pomáhají, aby se Boží slovo mohlo stát konkrétním. Spojují nás vzájemně a zároveň s křesťany jiných církví. S diakonickými zařízeními, školami, misijními organizacemi se angažujeme pro jiné. Zasazujeme se o spravedlnost, mír a ochranu stvoření. Slovem i činem chceme dokazovat naši naději a zvát k víře.

 

Čerpat dědictví – vytvářet budoucnost

Rozmanité zkušenosti víry, formy bohoslužeb a úkoly nám byly svěřeny jako dědictví. Vždy znovu přezkoumáváme, co může pro lidi dnes být požehnané. 

V důvěře v Božího živého Ducha vytváříme nové. Nespoléháme se sami na sebe, nýbrž na Boží zaslíbení.

 

(dokument přijatý synodem Jednoty bratrské jako společné prohlášení)

/*   Hesla Jednoty bratrské - "Losungen" - viz: cs.wikipedia.org/wiki/Hesla_Jednoty_bratrsk%C3%A9

Něco o našem společenství

           

            Náš sbor má v současnosti asi 45 členů rozptýlených od Trnova až po Hradec Králové. Jádro sboru tvoří několik obětavých rodin, jejichž členové se setkávají každou neděli v 9 hodin k bohoslužbám. Nedělní bohoslužby jsou centrální událostí života sboru. Scházíme se, abychom naslouchali slovům Bible, společně se modlili a zpívali. Při naslouchání slovům Písma čerpáme sílu pro náš běžný život. Ve stejnou dobu je i tzv. „besídka“, což jsou bohoslužby pro děti. V jejich vedení se střídají tři dospělí. Po bohoslužbách je čas na povídání, někdy  u šálku kávy, či čaje. Toto sdílení se napomáhá budovat naše vzájemné vztahy.

 

          

            O kostel, faru i zahradu se staráme svépomocí. Občas se sejdeme ke společné brigádě, třeba na mytí oken, větší úklid, nebo k opravám a údržbě. Společná práce také posiluje naše malé společenství. Chceme, aby naše budovy nedělaly Potštejnu ostudu. Proto jsme zažádali o dotaci na opravu fasády a střechy kostela z evropských fondů. Tato dotace nám byla přiznána. S opravou kostela se začalo v březnu 2013.