Audio kázání

Matouš 19, 27 - Kázání z neděle 7.6.2015 - Daniel Vacovský

27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“       7.6.2015 - Kázání Daniel Vacovský~1.wma (6819744)    

Matouš 8, 23-26 - Kázání z neděle 9.11.2014 - Daniel Vacovský

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...

Uchvácen Kristem - Roman Toušek

Přednáška ze sborového dnu.   ulozto.cz/xRCw2XZu/8-9-2014-prednaska-roman-tousek-wma

Efezským 3, 14-21 - Kázání z neděle 8.9.2014 - Roman Toušek

Poznat jeho lásku 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste...

Zjevení 3, 1-6 - Kázání z neděle 22.6.2014 - Daniel Vacovský

1„Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3Vzpomeň si, co jsi slyšel...

2. Korintským 4, 14-18 - Kázání z neděle 11.5.2014 - Jiřina Kačenová

14Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. 15On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista...

1. Mojžíšova 1,1 - Kázání z neděle 4.5.2014 - Daniel Vacovský

1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.   4.5.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6083744)

Jozue 3, 9-11 - Kázání z neděle 20.4.2014 - Daniel Vacovský

9Jozue tedy řekl synům Izraele: „Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“ 10Pak pokračoval: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce a Jebusejce.11Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází...

Jan 14, 1-3 - Kázání z neděle 6.4.2014 - Daniel Vacovský

1„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. 3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.    6.4.2014...

Lukáš 4, 1 - Kázání z neděle 9.3.2014 - Daniel Vacovský

1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti   9.3.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6099744)
1 | 2 | 3 >>