Audio kázání

1. Mojžíšova 1,1 - Kázání z neděle 4.5.2014 - Daniel Vacovský

1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.   4.5.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6083744)

Jozue 3, 9-11 - Kázání z neděle 20.4.2014 - Daniel Vacovský

9Jozue tedy řekl synům Izraele: „Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“ 10Pak pokračoval: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce a Jebusejce.11Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází...

Jan 14, 1-3 - Kázání z neděle 6.4.2014 - Daniel Vacovský

1„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. 3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.    6.4.2014...

Lukáš 4, 1 - Kázání z neděle 9.3.2014 - Daniel Vacovský

1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti   9.3.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6099744)

Lukáš 13, 10-17 - Kázání z neděle 16.2.2014 - David Najbrt

V sobotu učil v jedné synagóze.11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. 12Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; 13ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. 14Avšak představený...

1. Korintským 4, 1-2 - Kázání z neděle 15.12.2013 - Daniel Vacovský

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    15.12.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5789344)

Žalm 111, 1 - Kázání z neděle 20.10.2013 - Daniel Vacovský

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.   20.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (7616544)

Matouš 12, 30b - Kázání z neděle 13.10.2013 - Daniel Vacovský

30 a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.   13.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5846922)

Židům 4, 9a - Kázání z neděle 22.9.2013 - Daniel Vacovský

9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek   22.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (4950922)

Lukáš 8, 15 - Kázání z neděle 15.9.2013 - Daniel Vacovský

15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.   15.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6400522)
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>