Audio kázání

Lukáš 13, 10-17 - Kázání z neděle 16.2.2014 - David Najbrt

V sobotu učil v jedné synagóze.11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. 12Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; 13ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. 14Avšak představený...

1. Korintským 4, 1-2 - Kázání z neděle 15.12.2013 - Daniel Vacovský

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.    15.12.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5789344)

Žalm 111, 1 - Kázání z neděle 20.10.2013 - Daniel Vacovský

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.   20.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (7616544)

Matouš 12, 30b - Kázání z neděle 13.10.2013 - Daniel Vacovský

30 a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.   13.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5846922)

Židům 4, 9a - Kázání z neděle 22.9.2013 - Daniel Vacovský

9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek   22.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (4950922)

Lukáš 8, 15 - Kázání z neděle 15.9.2013 - Daniel Vacovský

15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.   15.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6400522)

PŘEDNÁŠKA (Misie v dnešní době) - Jindřich Halama

Přednáška (Misie v dnešní době) 8.9.2013- Jindřich Halama.wma (7683722)

1.Petrova 5, 1-7 - Kázání z neděle 9.9.2013 - Jindřich Halama

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...

Efezským 5, 14b - Kázání z neděle 25.8.2013 - Daniel Vacovský

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   25.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5734922)  

Jan 20, 19-23 - Kázání z neděle 18.8.2013 - br. Pavlíček

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....
<< 1 | 2 | 3 >>