Audio kázání

Izajáš 43, 5a - Kázání z neděle 4.8.2013 - Daniel Vacovský

5Neboj se, já budu s tebou. 4.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5882122)

Píseň písní 1, 7-8 - Kázání z neděle 21.7.2013 - Jindřich Slabý

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   21.7.2013 Kázání -...

Jan 21, 22 - Kázání z neděle 7.7.2013 - Daniel Vacovský

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   7.7.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma~1.wma (5408522)    

Galatským 5,25 - 6,3 - Kázání z neděle 30.6.2013 - Naďa Běťáková

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...

Žalm 32, 8 - Kázání z neděle 23.6.2013 - Daniel Vacovský

8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.   23.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6534922)

1. Paralipomenon 29, 14 - Kázání z neděle 9.6.2013 - Daniel Vacovský

14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 9.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6118922) 

Skutky apoštolů 2, 14a + 47b - Kázání z neděle 26.5.2013 - Daniel Vacovský

14aTu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. 47b A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.   26.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5894922)

Skutky apoštolů 1, 11 - Kázání z neděle 12.5.2013 - Daniel Vacovský

Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 12.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,7 MB)

Jan 16, 23 - Kázání z neděle 5.5.2013 - Daniel Vacovský

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 5.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,8 MB)  

Římanům 14, 9 - Kázání z neděle 31.3.2013 - Daniel Vacovský

9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. 31.3.2013. Kázání - Daniel Vacovský.wma (4,9 MB)
<< 1 | 2 | 3