Audio kázání

Židům 4, 9a - Kázání z neděle 22.9.2013 - Daniel Vacovský

9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek   22.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (4950922)

Lukáš 8, 15 - Kázání z neděle 15.9.2013 - Daniel Vacovský

15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.   15.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6400522)

PŘEDNÁŠKA (Misie v dnešní době) - Jindřich Halama

Přednáška (Misie v dnešní době) 8.9.2013- Jindřich Halama.wma (7683722)

1.Petrova 5, 1-7 - Kázání z neděle 9.9.2013 - Jindřich Halama

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3ne jako páni nad těmi, kdo jsou...

Efezským 5, 14b - Kázání z neděle 25.8.2013 - Daniel Vacovský

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.   25.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5734922)  

Jan 20, 19-23 - Kázání z neděle 18.8.2013 - br. Pavlíček

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám....

Izajáš 43, 5a - Kázání z neděle 4.8.2013 - Daniel Vacovský

5Neboj se, já budu s tebou. 4.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5882122)

Píseň písní 1, 7-8 - Kázání z neděle 21.7.2013 - Jindřich Slabý

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů? 8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“   21.7.2013 Kázání -...

Jan 21, 22 - Kázání z neděle 7.7.2013 - Daniel Vacovský

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“   7.7.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma~1.wma (5408522)    

Galatským 5,25 - 6,3 - Kázání z neděle 30.6.2013 - Naďa Běťáková

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>