Jozue 3, 9-11 - Kázání z neděle 20.4.2014 - Daniel Vacovský

9Jozue tedy řekl synům Izraele: „Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“ 10Pak pokračoval: „Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgašejce, Emorejce a Jebusejce.11Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi.

 

20.4.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6579744)