Efezským 3, 14-21 - Kázání z neděle 8.9.2014 - Roman Toušek

Poznat jeho lásku

14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
20Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

 

 

https://ulozto.cz/xfE8inrR/8-9-2014-kazani-roman-tousek-wma