Kázání ke čtení

Neděle 28.4.2013 - Matouš 18, 1-5

1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ 2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. 4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je...

Neděle 21.4.2013 - 1. Královská 21, 27-29

27Jakmile Achab uslyšel tato slova, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. 28I stalo se slovo Hospodinovo k Elijášovi Tišbejskému: 29„Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za...

Neděle 14.4.2013 - Jan 10, 11-16

11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 12Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. 13Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 14Já jsem dobrý pastýř; znám své...

Neděle 31.3.2013 - Římanům 14, 9 - Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem živých i mrtvých.

Den slávy, jasu, vzešel nám, nuž věrní plesejte! Hod Velkonoční. Vstal náš Pán, jej zpěvem vítejte! To je, sestry a bratři, skutečně radostný hymnus, který nám zaznívá slovy dnes již neznámého básníka. A my se k této písni určitě radostně přidáváme. Celá Kristova církev se raduje a vděčně chválí...

Neděle 24.3.2013 - Jan 3, 16-17 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Jan 3, 16-17 Bratři a sestry,             „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ Amen. Tady bych to  „amen“ mohla s klidným svědomím říci, protože...

Neděle 10.3. 2013 - Jan 12,26 - Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.

            Milé sestry a bratři. Četli jsme si úryvek Markova evangelia. Rozhovor dvou učedníků s jejich mistrem, Ježíšem. Bylo by pro nás zcela určitě zajímavé slyšet celý a podrobnější  rozhovor dvou učedníků Jakuba a Jana (Mk...

Filip 3,17-18 - Bratři, napodobujte se mnou Krista. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.

Sestry a bratři. Z přečteného textu k nám zaznívá hlas apoštola Pavla, který volá své spoluvěřící k napodobování Krista. Ten jeho hlas zní na první poslech jako nadsázka. Jak bychom si my, porušení lidé, mohli dovolit napodobovat Božího Syna? Jak bychom se s ním jen mohli srovnávat nebo se dokonce...

Efezským 5,9 - Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.

Milé sestry a bratři. V naší době se v některých kruzích více než dříve zdůrazňuje působení Ducha svatého. Dovídáme se o mnoha podivuhodných a někdy i rozporuplných věcech z různých svědectví, zpráv, nebo i z vlastní zkušenosti. A je zcela logické, že si někdy pokládáme otázku: Co je skutečně z...

Žalm 116, 1-2 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Milé sestry bratři, žalm 116. Je krásná píseň, plná hlubokých citů a hraničních zkušeností. Tento žalm končí voláním „Haleluja“. Toto zvolání má hluboký význam. Znamená: Chvalte Hospodina. A tímto slovem je určeno i zařazení žalmu v knize žalmů. Stejným způsobem končí i žalmy 111. Až 118. Jsou to...
<< 1 | 2 | 3 | 4