Kázání ke čtení

Neděle 2.6.2013 - Jan 3, 1-3

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo...

Neděle 26.5.2013 - Skutky apoštolů 2, 14a + 47b

Petr pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povlával ke spáse. Sk 2, 14a, 47b             Sestry a bratři, minulou neděli jsme si připomínali Svatodušní svátky. Svátky, které nějak...

Neděle 12.5.2013 - Skutky apoštolů 1, 11

11 Tento Ježíš, jenž byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.   Sestry a bratři, příběh nanebevstoupení Ježíše Krista si nepřipomínáme tak často. Ve vyznání víry, Krédu, sice říkáme: „Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otce všemohoucího, odkud přijde...

Neděle 5.5.2013 - Jan 16, 23b

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23b   Sestry a bratři, naši církevní otcové vybrali různá témata a sestavili je do celku, do kalendáře tak, aby navazovala na jednotlivé svátky, události církevního roku a také abychom se jako věřící...

Neděle 28.4.2013 - Matouš 18, 1-5

1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ 2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed 3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. 4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je...

Neděle 21.4.2013 - 1. Královská 21, 27-29

27Jakmile Achab uslyšel tato slova, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. 28I stalo se slovo Hospodinovo k Elijášovi Tišbejskému: 29„Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za...

Neděle 14.4.2013 - Jan 10, 11-16

11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 12Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. 13Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 14Já jsem dobrý pastýř; znám své...

Neděle 31.3.2013 - Římanům 14, 9 - Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem živých i mrtvých.

Den slávy, jasu, vzešel nám, nuž věrní plesejte! Hod Velkonoční. Vstal náš Pán, jej zpěvem vítejte! To je, sestry a bratři, skutečně radostný hymnus, který nám zaznívá slovy dnes již neznámého básníka. A my se k této písni určitě radostně přidáváme. Celá Kristova církev se raduje a vděčně chválí...

Neděle 24.3.2013 - Jan 3, 16-17 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Jan 3, 16-17 Bratři a sestry,             „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ Amen. Tady bych to  „amen“ mohla s klidným svědomím říci, protože...

Neděle 10.3. 2013 - Jan 12,26 - Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.

            Milé sestry a bratři. Četli jsme si úryvek Markova evangelia. Rozhovor dvou učedníků s jejich mistrem, Ježíšem. Bylo by pro nás zcela určitě zajímavé slyšet celý a podrobnější  rozhovor dvou učedníků Jakuba a Jana (Mk...
Záznamy: 31 - 40 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>