Kázání ke čtení

Filip 3,17-18 - Bratři, napodobujte se mnou Krista. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.

Sestry a bratři. Z přečteného textu k nám zaznívá hlas apoštola Pavla, který volá své spoluvěřící k napodobování Krista. Ten jeho hlas zní na první poslech jako nadsázka. Jak bychom si my, porušení lidé, mohli dovolit napodobovat Božího Syna? Jak bychom se s ním jen mohli srovnávat nebo se dokonce...

Efezským 5,9 - Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.

Milé sestry a bratři. V naší době se v některých kruzích více než dříve zdůrazňuje působení Ducha svatého. Dovídáme se o mnoha podivuhodných a někdy i rozporuplných věcech z různých svědectví, zpráv, nebo i z vlastní zkušenosti. A je zcela logické, že si někdy pokládáme otázku: Co je skutečně z...

Žalm 116, 1-2 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Milé sestry bratři, žalm 116. Je krásná píseň, plná hlubokých citů a hraničních zkušeností. Tento žalm končí voláním „Haleluja“. Toto zvolání má hluboký význam. Znamená: Chvalte Hospodina. A tímto slovem je určeno i zařazení žalmu v knize žalmů. Stejným způsobem končí i žalmy 111. Až 118. Jsou to...

Záznamy: 41 - 43 ze 43

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5