Bohoslužby květné neděle 5.4.2020

Bohoslužby květné neděle 5.4.2020

Pokoj vám, v Pánu milí, bratří a sestry!

Srdečně vás zdravím v neděli zvanou palmarum (palmová/květná). 

Heslo pro dnešní neděli jako by ještě vyostřovalo naši aktuální, nezvyklou karanténní situaci: 

"V shromážděních dobrořečte :Bohu, Hospodinu...!" (Ž 68,27) 

Jak "v shromážděních"když se nemůžeme shromažďovat? Je dobré, když nás může zároveň napadat slovo samotného Pána, jak je zaznamenal evangelista Matouš (18,19-20 = to se přece nedá si nepamatovat, taková hříčka čísel...O:), avšak ještě víc ten samotný obsah):  "Amen, pravím vám, cokoli odmítnete/svážete na zemi, bude odmítnuto/svázáno v nebi a cokoli přijmete/rozvážete na zemi, bude přijato/rozvázáno v nebi. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

"Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu, Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému...!" (BZ 230) - vždyť je psáno (opět v podobně zapamatovatelné číselné sekvenci - 1Te 5:16-17nn):

"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte! 

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás..."

..................

Naše radost se nerodí z toho, že vlastníme spoustu věcí, ale rodí se z toho, že jsme se setkali s Ježíšem, který je mezi námi; rodí se z poznání, že s Ním nejsme nikdy sami, ani v těch nejtěžších chvílích, když na životní cestě potkáváme problémy a překážky, které se zdají nepřekonatelné a je jich mnoho! 
V těchto chvílích přichází nepřítel, ďábel, často přestrojený za anděla světla, a zákeřně nám podává svoje slovo. - Nenaslouchejte mu! 

Následujme Ježíše!  

Doprovázíme a následujeme Ježíše, ale především víme, že On doprovází nás a nese nás na svých ramenou. V tom spočívá naše radost, naděje, kterou máme vnášet do tohoto světa. 

Prosím vás, nenechte se okrást o naději! Nenechte ukrást naději, kterou nám dává Ježíš.“

Přeji nám všem, abychom Velikonoce, které jsou nejen vrcholem liturgického slavení, ale také vrcholem Ježíšova pozemského života, prožili co nejblíže Pánu Ježíši, který je chce prožívat s námi v důvěrném vztahu lásky a věrnosti. 

Ať všichni zakusíme jeho péči o nás, ať On sám je naší pravou radostí a nadějí do dalších dní.

............................

"Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní."

Milost našeho Pána Ježíše Krista bud s vámi!

Amen.

jas

(V příloze naleznete kázání pro dnešní neděli z pera br.kurátora Daniele Vacovského.)

Kol 2, 13b - 14 - Květná neděle -odpuštení dluhu.doc (55296)