Archiv článků

17. srpna 2019

16.08.2019 20:10
Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K

16. srpna 2019

16.08.2019 11:22
Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19

15. srpna 2019

14.08.2019 20:08
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5

14. srpna 2019

13.08.2019 19:06
Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7  Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

13. srpna 2019

12.08.2019 18:48
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

12. srpna 2019

12.08.2019 11:00
Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11 Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

3. srpna 2019

02.08.2019 19:16
Slyšte vy, kdo jste daleko, co jsem udělal, poznejte vy, kdo jste blízko, jaká je moje moc. Izaiáš 33,13 J On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

2. srpna 2019

02.08.2019 08:31
Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7 Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Lukáš 6,35

1. srpna 2019

02.08.2019 08:30
Heslo měsíce: Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Matouš 10,7 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20 Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

Leden 2018

22.01.2018 14:48
Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)
Záznamy: 1 - 10 ze 40
1 | 2 | 3 | 4 >>