Archiv článků

12. prosince 2018

11.12.2018 19:59
Hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19 Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Tim 4,16-17

11. prosince 2018

10.12.2018 20:50
Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými. Izaiáš 49,13 Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

10. prosince 2018

09.12.2018 19:48
Chci tě velebit, co živ budu, ve jménu tvém ruce spínat. Žalm 63,5 R Především vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1 J

9. prosince 2018

08.12.2018 21:12
2. neděle adventní: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lk 21,28 Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Iz 44,25 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha. 1.J 4,1 K...

7. prosince 2018

06.12.2018 20:11
Bože, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15 Ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

6. prosince 2018

05.12.2018 19:19
Sešli nám pomoc v úzkostech, je marná všechna spása v rukou lidských. Žalm 60,13  Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69

5. prosince 2018

05.12.2018 07:23
Bůh střeží tě, Bůh stín ti dává po tvé pravici. Slunce tě nezraní ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 F On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8

4. prosince 2018

03.12.2018 20:15
Obraťte se a budete žít. Ezechiel 18,32 Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

3. prosince 2018

02.12.2018 20:09
Pán pozvedá nuzného z prachu. 1.Samuelova 2,8 Když pastýř ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. Lukáš 15,5

2. prosince 2018

01.12.2018 19:07
1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný. Zachariáš 9,9 Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model. Ezechiel 14,6 Zákoník Ježíšovi řekl: Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného...
Záznamy: 1 - 10 ze 61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>