Archiv článků

12. srpna 2018

11.08.2018 21:41
11. neděle po sv. Trojici: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Izaiáš 50,6 K Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho...

11. srpna 2018

10.08.2018 20:50
Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10 Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11

10. srpna 2018

10.08.2018 12:40
Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15 Ježíš přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám...

9. srpna 2018

09.08.2018 10:13
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33 Ježíš zákoníkovi odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou...

8. srpna 2018

09.08.2018 10:12
Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7

7. srpna 2018

07.08.2018 13:13
Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Marek 6,48

6. srpna 2018

06.08.2018 12:18
Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2 Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

5. srpna 2018

06.08.2018 12:17
Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7 Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23

4. srpna 2018

06.08.2018 12:13
V Boží ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10 Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7-8

3. srpna 2018

03.08.2018 13:27
Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13
Záznamy: 1 - 10 ze 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>