Archiv článků

Ubytování zrušeno!

09.09.2019 13:02

Září 2019

09.09.2019 11:02
09. Sborový dopis září 2019.docx (257659)

9. září 2019

09.09.2019 09:56
Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3 Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31-32 ==...

17. srpna 2019

16.08.2019 20:10
Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K

16. srpna 2019

16.08.2019 11:22
Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19

15. srpna 2019

14.08.2019 20:08
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5

14. srpna 2019

13.08.2019 19:06
Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7  Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

13. srpna 2019

12.08.2019 18:48
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

12. srpna 2019

12.08.2019 11:00
Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11 Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

3. srpna 2019

02.08.2019 19:16
Slyšte vy, kdo jste daleko, co jsem udělal, poznejte vy, kdo jste blízko, jaká je moje moc. Izaiáš 33,13 J On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32
Záznamy: 1 - 10 ze 42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>