Archiv článků

18. dubna 2019

17.04.2019 21:34
Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7 I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. I vyšed ven Petr, plakal hořce. Lukáš 22,61-62 K

17. dubna 2019

16.04.2019 19:22
Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5,14

16. dubna 2019

15.04.2019 17:30
O Bože můj, ty znáš mou bláhovost, a nejsou skryty před tebou mé hříchy. Žalm 69,6  Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

15. dubna 2019

15.04.2019 17:29
Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Žalm 85,7 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

14. dubna 2019

13.04.2019 18:04
Květná neděle: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15 Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Lukáš 1,54...

12. dubna 2019

12.04.2019 19:44
Bože, zase mě z propasti země přivádíš nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71,20-21 Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14

13. dubna 2019

12.04.2019 19:44
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1 Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Matouš 5,9

11. dubna 2019

11.04.2019 08:16
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8 Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."...

10. dubna 2019

09.04.2019 13:57
Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12 V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho....

9. dubna 2019

09.04.2019 13:56
Pro svůj dům budu tábořit jako přední stráž. Zachariáš 9,8  Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18
Záznamy: 1 - 10 ze 49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>