Archiv článků

26. června 2019

25.06.2019 21:27
Smiluj se nade mnou, Bože, neboť v tísni jsem Žalm 31,10  I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7

25. června 2019

24.06.2019 22:13
Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

21. června 2019

20.06.2019 22:03
Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19 Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33

20. června 2019

20.06.2019 15:09
Až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním. Izaiáš 46,4 Věrný je ten Bůh, skrze něhož jste byli povoláni ke společenství jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. 1.Korintským 1,9 J

19. června 2019

18.06.2019 21:40
Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13 Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše. Galatským 3,26

18. června 2018

17.06.2019 17:34
Hospodin mi řekl: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova." Jeremiáš 1,9 Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost. Lukáš 21,14-15

17. června 2019

16.06.2019 21:58
Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co...

16. června 2019

16.06.2019 14:36
Neděle svaté Trojice Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K Blízkost Boží je mi štěstím, skládám v Pána, Tvůrce, svou naději, abych vyprávěl všechna tvá poselství. Žalm 73,28 B Vy jste rod vyvolený,...

Leden 2018

22.01.2018 14:48
Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)

Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016

12.12.2017 00:00
Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016   Návštěva partnerského sboru Rhein/Main proběhla ve dnech 15. - 20. července. Zúčastnili jsme se společného víkendu v Herrnhaagu. Bratrská obec Herrnhaag má zajímavou historii i současnost.    Herrnhaag - památník plný...
Záznamy: 1 - 10 ze 39
1 | 2 | 3 | 4 >>