Archiv článků

15. října 2018

14.10.2018 19:00
Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23 Žijte jako děti světla. Efezským 5,8 

14. října 2018

14.10.2018 18:59
20. neděle po sv. Trojici: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29...

13. října 2018

12.10.2018 14:51
Předstupme s díky před jeho tvář a radostně pějme mu chválu. Neboť Bůh velký je náš Pán. Žalm 95,2-3  Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista....

12. října 2108

12.10.2018 13:18
Budete jísti chléb svůj do sytosti a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5 K Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Jan 10,10

11. října 2018

10.10.2018 19:35
Toto praví Hospodin: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se kdo něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne." Jeremiáš 9,22-23 Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý...

10. října 2018

09.10.2018 19:56
Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14 I řekli učedníci vespolek: "Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma?" Lukáš 24,32 K

9. října 2018

09.10.2018 19:55
Je-li Pán při mně, nezakolísám. Žalm 16,8  Ve víře opustil Mojžíš Egypt, neboje se hněvu králova, neboť jakoby viděl toho, jenž jest neviditelný. Židům 11,27 

8. října 2018

07.10.2018 11:33
Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16 Hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Efezským 4,3

7. října 2018

06.10.2018 19:24
19. neděle po sv. Trojici: Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho na ramena, a oni nepochopili, že jsem o ně pečoval. Ozeáš 11,3  Ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas...

6. října 2018

06.10.2018 08:48
Aleluja! Z hloubi srdce Pána oslavím, v shromážděném kruhu spravedlivých. Žalm 111,1 R Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16
Záznamy: 1 - 10 ze 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>